Apie mus » Įstatai

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SPORTO PADALINIŲ VADOVŲ ASOCIACIJOS

 

ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SPORTO PADALINIŲ VADOVŲ ASOCIACIJA (toliau – Asociacija) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti sporto, kultūros ir sporto, švietimo ir sporto įstaigų vedėjų, pavaduotojų, specialistų ir kitų asmenų veiklos ir valdymo interesus kūno kultūros ir sporto vystymo klausimais, tenkinti kitus viešuosius interesus. Teisinė forma – asociacija.

                      2. Asociacija veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

                      3. Asociacijos veiklos trukmė - neribota.

                      4. Asociacijos finansiniai metai - kalendoriniai metai.

                      5. Asociacija yra paramos gavėja.

                     

II. ASOCIACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS

 

                      6. Asociacijos tikslai:

                      6.l. tenkinti Asociacijos narių poreikius, susijusius su sporto padalinių veikla ir koordinuoti juos;

                      6.2. bendradarbiauti su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, jo ekspertų komisijomis, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos federacijų sąjunga, Lietuvos nacionaline sporto taryba ir kitomis kūno kultūros ir sporto organizacijomis, dalyvauti bendrų programų įgyvendinime;

                      6.3. teikti siūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl Kūno kultūros ir sporto vystymo bei populiarinimo;

                      6.4. kurti ir įgyvendinti projektus ir programas;

                      6.5. reikšti savo nuomonę ir teikti siūlymus Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms institucijoms kūno kultūros ir sporto veiklą reglamentuojančių teisės aktų, dokumentų projektų ruošimo klausimais;

                      6.6. dalyvauti rengiant ir svarstant Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus, reglamentuojančius Asociacijos ir jos narių veiklą;

                      6.7. teikti siūlymus dėl kūno kultūros ir sporto savivaldos tobulinimo;

                      6.8. viešai reikšti nuomonę dėl kūno kultūros ir sporto problemų sprendimo;

                      6.9. atstovauti ir ginti Asociacijos narių bendrus interesus santykiuose su valstybinės valdžios, savivaldybių valdymo bei kitomis institucijomis ir organizacijomis;

                      6.10. gauti ir teikti informaciją, konsultuoti ir kelti narių kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje, rengti seminarus, Visuotinius narių susirinkimus, ruošti metodines rekomendacijas.

                      7. Esant reikalui Asociacija turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams, reikalingą Asociacijos tikslams pasiekti.

                      8. Veiklos sritys: paslaugos, prekyba, gamyba.

9. Asociacija, siekdama numatytų tikslų ir vykdydama nustatytus uždavinius, užsiima šia veikla (veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

                             94.99 kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla;

 

 

                             93.11 sporto įrenginių eksploatavimas;

                             93.19 kita sportinė veikla;

                             93.29 kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

                             85.51 sportinis ir rekreacinis švietimas;

                             85.60 švietimui būdingų paslaugų veikla;

                             18.12 kitas spausdinimas;

                             18.20 įrašytų laikmenų tiražavimas;

                             47.64 sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;

                             58.19 kita leidyba;

                             73.11 reklamos agentūrų veikla;

                             74.90 kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla.

                             77.21 poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma;

                      10. Jeigu veiklai, numatytai Asociacijos įstatuose, įstatymų nustatyta tvarka reikalinga licencija, tai tokia veikla vykdoma tik gavus atitinkamą leidimą (licenciją).

 

III. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

 

                      11. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos sporto padalinių vadovai, pavaduotojai, specialistai ir kiti asmenys, raštu pareiškę norą priklausyti Asociacijai, pripažįstantys Asociacijos įstatus. Asmuo, kurio veikla nesuderinama su Asociacijos tikslais, gali būti nepriimtas Asociacijos nariu.

                      12. Norint tapti Asociacijos nariu, reikia Asociacijos vadovui arba Asociacijos valdybos (toliau – valdyba) pirmininkui pateikti prašymą. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į Asociaciją priima valdyba. Valdybos posėdis dėl naujo nario priėmimo turi būti sušauktas Asociacijos valdybos pirmininko 30 dienų bėgyje nuo prašymo gavimo dienos.

                      13. Narystė Asociacijoje prasideda nuo valdybos posėdžio sprendimo dėl priėmimo į Asociaciją dienos.

                      14. Asociacijos narys, norėdamas išstoti iš Asociacijos, parašo prašymą Asociacijos vadovui arba Asociacijos valdybos pirmininkui.

                      15. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos valdybos sprendimu, jei:

                      15.1.  nesilaikė Asociacijos įstatų reikalavimų;

                      15.2. jei jo veikla nesuderinama su Asociacijos tikslais;

                      15.3. atskleidė Asociacijos ar jos narių paslaptis tretiems asmenims.

16. Asociacijos nariai privalo laikytis Asociacijos įstatų ir aktyviai dalyvauti Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinime, vykdyti teisėtus Asociacijos valdymo organų sprendimus, nevykdyti veiklos, nesuderinamos su Asociacijos tikslais, saugoti Asociacijos ir jos narių paslaptis, tausoti Asociacijos turtą.

                      17. Asociacijos nariai turi teisę:

                      17.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

                      17.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

                      17.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

                      17.4. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamasis ir metiniai nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

                      17.5. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo ir Asociacijos valdybos ar jos vadovo sprendimus bei savo teises ir teisėtus interesus, jei jie yra pažeisti;

                      17.6. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

18. Asociacijos buveinėje turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

                      19. Asociacijos stojamojo ir metinių nario mokesčių mokėjimo tvarka ir dydžiai įstatuose nenurodomi, nes yra patvirtinami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

 

20. Asociacija turi organą – visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą – valdybą ir vienasmenį valdymo organą – Asociacijos vadovą - prezidentą.

21. Už Asociacijos nario veiklą Asociacijoje gali būti atlyginama.

 

V.   VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

22. Visuotinis narių susirinkimas:

22. l. keičia Asociacijos įstatus;

22.2. nustato valdybos narių skaičių, tvirtina valdybos sudarymo principus;

22.3. renka ir atšaukia valdybos narius;

22.4. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

22.5. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę bei valdybos pateiką Asociacijos veiklos ataskaitą;

22.6. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

22.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

22.8. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

22.9. neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

23. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

                      24.  Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu ne rečiau kaip kartą per metus. Apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus valdyba praneša ne vėliau kaip likus 15 dienų iki susirinkimo dienos, įteikiant pranešimą Asociacijos nariui pasirašytinai arba išsiunčiant elektroniniu ar registruotu laišku, arba paskelbiant dienraštyje „Lietuvos rytas”.

                      25. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamias Asociacijos valdybos nario, Asociacijos vadovo, revizoriaus iniciatyva ar reikalaujant ne mažiau 1/3 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai valdybai pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos, vietos, laiko ir siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Apie neeilinio visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Asociacijos valdyba praneša įstatų 25 punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 15 dienų iki susirinkimo dienos.

                      26. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu visi Asociacijos nariai su tuo sutinka.

                      27. Jeigu visuotinis narių susirinkimas neįvyksta, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas apie kurį valdyba praneša Asociacijos nariams šių įstatų 25 punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusiojo visuotinio narių susirinkimo dienos. Pakartotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusiojo susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

                      28. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipiasi Asociacijos narys ar valdymo organas.

29. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), Asociacijos įstatų pakeitimo priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

 

VI.   VALDYBA

 

30. Asociacijoje sudaromas kolegialus valdymo organas - Valdyba.

31. Valdyba sudaroma iš trylikos narių ir renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui.

32. Valdyba dirba visuomeniais pagrindais.

33. Valdybos nariais gali būti tik Asociacijos nariai.

34. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių.

35. Valdybai vadovauja Asociacijos vadovas – prezidentas, kuris kartu yra Valdybos pirmininkas.

36. Valdyba:

36.1. renka Asociacijos vadovą - prezidentą;

36.2. įgyvendina Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimus;

36.3. priima sprendimus dėl nario priėmimo, išstojimo bei pašalinimo;

36.4. nustato pranešimų, dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką;

36.5. sprendžia Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo klausimus, skiria ir atleidžia filialų ir atstovybių vadovus;

36.6. nustato samdomų darbuotojų skaičių, jų atlyginimus, kitas darbo sutarties sąlygas;

36.7. organizuoja ir šaukia visuotinius narių susirinkimus, parengia ir teikia visuotiniams narių susirinkimams Asociacijos veiklos ataskaitą;

36.8. tvirtina Asociacijos renginių sąmatas, materialinių vertybių nurašymo aktus; sprendžia kitus finansinius klausimus;

36.9. skiria nuobaudas Asociacijos nariams už šių įstatų pažeidimą;

36.10. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų ar šių įstatų jos kompetencijai priskirtus klausimus.

                      37. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Apie valdybos posėdžio sušaukimą, nurodydamas posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę valdybos posėdžio iniciatorius turi informuoti kitus valdybos narius ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki posėdžio elektroniniu laišku arba registruotu laišku, arba įteikdamas pranešimą kitiems valdybos nariams pasirašytinai.

                      38. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.

 

VII. ASOCIACIJOS VADOVAS - PREZIDENTAS

 

39. Asociacijos operatyviai veiklai vadovauja vienasmenis valdymo organas – prezidentas. Asociacijos prezidentas renkamas valdybos posėdyje 4 (ketveriems) metams (galima laikotarpio ir nenurodyti).

40. Asociacijos vadovui - prezidentui gali būti mokamas atlyginimas, kurį nustato valdyba.

41.  Asociacijos prezidentas:

41.1. atsako už Asociacijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, vadovauja Asociacijos ir valdybos veiklai;

41.2. pirmininkauja valdybos posėdžiams;

                      41.3. atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

                      41.4. atsako už Asociacijos narių apskaitą;

                      41.5. priima į darbą ir atleidžia Asociacijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, vadovauja jiems, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą;

                      41.6. be atskiro įgaliojimo Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai esant santykiams su trečiaisiais asmenimis bei įvairiomis institucijomis;

41.7. atidaro ir uždaro Asociacijos banko sąskaitas, disponuoja Asociacijos turtu;

41.8. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

                      41.9. teikia valdybai medžiagą apie Asociacijos veiklą;

41.10. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus;

41.11. visus ar dalį savo įgalinimų gali perleisti savo nuožiūra pasirinktam trečiajam asmeniui.

 

VIII.   DOKUMENTŲ PATEIKIMAS ASOCIACIJOS NARIAMS, VIEŠI PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

 

42. Dokumentų, pranešimų apie šaukiamus visuotinius narių susirinkimus, kitų pranešimų bei informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką nustato Valdyba.

43. Vieši Asociacijos pranešimai skelbiami spaudoje Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, arba paskelbiant dienraštyje „Lietuvos rytas”.

 

IX.    ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS, LĖŠŲ PAJAMŲ NAUDOJIMAS

 

44. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

45. Net ir šiuose įstatuose nurodytais tikslais Asociacijai draudžiama:

45.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, jei jie nustatyti šiuose įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

45.2. mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

45.3. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

45.4. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus  atvejus,  kai turtas  įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

45.5. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

45.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

45.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

45.8. parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

45.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

45.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

45.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

45.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

46. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

 

X.  ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

47. Asociacijos valdyba ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.

48. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

48.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

48.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

48.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

48.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

48.5. kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.

 

XI.  ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

49. Asociacijos įstatai gali būti keičiami tik visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma, išskyrus LR Asociacijų įstatyme nustatytas išimtis.

50. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

51. Pakeisti Asociacijos įstatai registruojami juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________________________

 

                      Įstatų redakcija patvirtinta visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2013 m. lapkričio 22 d., Druskininkuose, sprendimu.

 

 

                      LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ

 SPORTO PADALINIŲ VADOVŲ ASOCIACIJOS

                                           Prezidentas